header.jpg

Обща информация

common okОрганът за контрол от вид „С” е самостоятелно звено към фирма "ЕЛ-ТЕСТ" ЕООД и работи в съответствие с изискванията, регламентирани от EN ISO/IEC 17020. Акредитиран е от Изпълнителна Агенция "Българска Служба за Акредитация" със СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ рег. номер 128 ОКС валиден до 2025 г., съгласно БДС EN ISO / IEC 17020: 2012.

Най-общо контролът съдържа 2 етапа. При първият се получава информация за фактическото състояние на обекта. Тази информация се нарича първична. А при вторият етап първичната информация се сравнява с предварително установени изисквания, норми, критерии. При това се установява съответствието или несъответствието на фактическите данни с изискваните.

Контролираните параметри включват елементи за количеството, качеството, безопасността, пригодността за използване и поддържането на безопасността за функциониране на предприятия и системи. Осъществява измервания на редица фактори задължителни, както при периодичният контрол така и при узаконяването на нови жилищни и обществени сгради , заведения за обществено хранене, производствени и офис помещения, подстанции , фотоволтаични електроцентрали и ветроенергийни паркове. Например органът за контрол извършва оценяване на електрозащитните мероприятия като импеданс на контура фаза-защитен проводник, дефектнотокови защити, заземяване, мълниезащита за нуждите на частни клиенти, организации (частни, държавни или обществени)и др.

Дейността на органа за контрол включва проверката на материали, продукти, инсталации, предприятия, процеси, процедури за работа или за услуги и определянето на тяхното съответствие с изискванията и последващото докладване на резултатите от тези дейности на клиентите

Органа за контрол гарантира компетентното и професионално извършване на контрола в декларирания обхват, съгласно нормативно - техническите изисквания и разработени процедури за контрол . Той поддържа и използва подходящо оборудване.

Персонала, с който разполага Органът за контрол притежава необходимите познания за изпълнение на дейностите по контрол. Всички инспектори непрекъснато повишават компетентността си относно нормативните документи, регламентиращи контрола и обработката на резултатите, както и връзката между изпълняваните задачи и качеството на услугите, като се спазват нормите за безопасност на труда.

Органът за контрол е декларирал независимост в степен и в съответствие с БДС EN 17020 за вид „С” и гарантира, че може да осигури правилното разпределение на отговорностите и отчетността между контрола и другите дейности чрез организационни мерки и чрез документирани процедури. Органът за контрол е независим от организацията, от която той е част и тази независимост е документирана в декларацията за независимост.

Услугите му са еднакво достъпни за всички клиенти, без дискриминация, без прагове за численост на персонала, брой или вид продуктови групи, площадки, работен език, браншово естество, членство в групи и други условия. Органът работи компетентно, ангажирано и цялостно, без да се влияе от обема, сложността и разходите по контрол.

 

*** Нашият сайт използва бисквитки. Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от цялостното и оптимално съдържание на сайта. ***

http://www.europarl.europa.eu/portal/bg/cookie-policy

РАЗБРАХ