header.jpg

Обхват Орган за Контрол

Органът за контрол от вид „С” извършва контрол и оценка на съответствието на:
1. Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V

 • Съпротивление на защитни заземителни уредби
 • Съпротивление на изолация
 • Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби
 • Електрическа якост на изолацията чрез повишено постоянно или променливо напрежение на машини и съоръжения до 100 kV DC и 80 kV AC на машини и съоръжения
 • Преходно съпротивление в контактна система

2. Електрически уредби и съоръжения до 1000 V

 • Импеданс на контура „фаза-защитен проводник"
 • Защитни прекъсвачи за токове с нулева последователност: време за изключване; допирно напрежение и ток на задействане;

3. Електрозащитни средства:

 • Изолиращи щанги, изолиращи клещи, токоизмервателни клещи: Електрическа якост на изолацията чрез повишено променливо изпитателно напрежение;
 • Указатели за напрежение: Електрическа якост на изолацията чрез повишено променливо изпитателно напрежение и праг за индикация на напрежение;
 • Диелектрични ръкавици, боти, ботуши и галоши: Електрическа якост на изолацията чрез повишено променливо изпитателно напрежение и ток на утечка;

4. Кабелни електропроводни линии до 20 kV

 • Съпротивление на изолацията
 • Електрическа якост на изолацията чрез повишено постоянно или променливо напрежение

5. Кондензаторни уредби до и над 1000V

 • Стойност на тока и равномерност на натоварване на отделните фази
 • Отсъствие на корпусно съединение

6. Трансформатори за напрежение до 400 kV включително

 • Съпротивление на изолация
 • Активно съпротивление на намотките
 • Пробивно напрежение на трансформаторно масло
 • Коефициент на трансформация
 • Групи на свързване на трифазни трансформатори
 • Полярност на изводите на еднофазните трансформатири

7. Устройства на релейните защити, електро-автоматика, телемеханика и вторични вериги

 • Проверка на настройките на релейните защити (постоянен или променлив ток на заработване и възвръщане, постоянно или променливо напрежение на заработване и възвръщане, време на заработване, импеданс на заработването и възвръщането)
 • Изпробване действието на устройствата (правилно, неправилно действие или отказ на устройствата)

8. Електрически двигатели/генератори за постоянен и променлив ток до и над 1000 V

 • Съпротивление на изолация
 • Активно съпротивление на намотките (статорни и роторни)
 • Ток и загуби на празен ход на елеткрически двигатели

9. Силови и измервателни трансформатори до 400кV

 • Капацитет и Коефициент на диелектрични загуби tgδ

ПЪЛНИЯТ ОБХВАТ НА АКРЕДИТАЦИЯТА МОЖЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТУК:

 

*** Нашият сайт използва бисквитки. Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от цялостното и оптимално съдържание на сайта. ***

http://www.europarl.europa.eu/portal/bg/cookie-policy

РАЗБРАХ