header.jpg
EU logo BG

ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-0848

"Подобряване условията на труд и създаване на

безопасна работна среда в ЕЛ – ТЕСТ ЕООД"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"

съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз

ESF logo BG

На 18 ноември, понеделник, от 9:00 часа в заседателна зала „Витоша” на фирма „ЕЛ-ТЕСТ” ЕООД се проведе пресконференция за стартирането на проект № BG051PO001-2.3.03-0848 "Подобряване условията на труд и създаване на безопасна работна среда в ЕЛ – ТЕСТ ЕООД", съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Водещ на събитието бе г-н Веселин Гандев – ръководител на проекта, който запозна присъстващите с основните и специфични цели и дейности заложени в плана за изпълнение.

Мероприятието включваше презентация, която имаше за цел да разясни накратко същността на проекта и въпроси свързани с усъвършенстване на организацията на трудовата дейност, създаване на предпоставки за повишаване производителността на труда, намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания, както и повишаване на ефективността на производството и производителността на труда чрез създаване на условия за рационално използване на трудовите, материалните и финансови ресурси.

Участие в пресконференцията взеха както ръководители и служители на фирмата, така и гости.

conf1 conf2 conf3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инвестира във вашето бъдеще!

*** Нашият сайт използва бисквитки. Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от цялостното и оптимално съдържание на сайта. ***

http://www.europarl.europa.eu/portal/bg/cookie-policy

РАЗБРАХ