header.jpg

ПЕРИОД 2004-2007 ГОДИНА

Име на Възложителя

Наименование, местонахождение и тип на обектите и обхват на задача/проекта

НЕК ЕАД Клон ВЕЦ Група "Родопи"
П. Пановски

ПАВЕЦ "Орфей" - Проектиране, изработка, доставка, монтаж, наладка и пускане в експлоатация на табла вторична комутация в ОРУ - 220kV, ЗРУ - 20kV, ЗРУ - 10,5kV, командна зала и КИП и А

"Топлофикация София" АД
ТР "Земляне"

Топлофикация София,
ТЦ "Земляне" - проектиране и реконструкция на пулт за управление и табло КИП със светлинна и звукова сигнализация

“Шнайдер Електрик” България

Порт Бургас - работен проект и преработка на надстройка
за кабелен вход за 2 бр.шкафа SM6 DM1-W, монтаж на надстройка НН 450мм за Sepam 1000+ и на релейна защита Sepam 1000+

 

Енерготехника ЕООД
дъщерна фирма на ENGINEERINGDOBERSEKGmbH

Топлофикация София,
ТЦ "Земляне" - проектиране, доставка, инсталация, пускане в експлоатация за реконструкция на 4 топлофикационни помпи за работа с честотни преобразуватели

НЕК - ЕАД
П “Мрежи високо напрежение”
ЕПР Стара Загора

ТЕЦ "Марица Изток 2" - Производство и доставка на 4 бр. оборудвани командни шкафа за поле
3-ОМП, 4-БГТ3, 6-БГТ4, 1-БГТ2

НЕК ЕАД
П "Трафо-електроинвест"

Изработка на 17 бр. електрически табла за захранване на телемеханична и В.Ч. апаратура

Кибернетика ООД

ТР "Земляне" - доставка на материали и извършване на електромонтажни работи за система за управление на термохидравличния режим

НЕК ЕАД, "Язовири и каскади"
Язовирен район
"Петрохан"

Язовир "Петрохан" - изработка на електрическо табло и разпределителни касети

НЕК ЕАД
П "Трафо-електроинвест"

ТЕЦ "Марица Изток 2", ТЕЦ "Марица Изток 3", АЕЦ "Козлодуй" - Монтиране и включване към АСДУ на преобразуватели за измерване на генераторното напрежение на генераторите на електрическите централи

НЕК ЕАД
П "МВН" - София

ТЕЦ "Марица Изток 2" - Работен проект за подмяна на прекъсвачи, разединители, измервателни трансформатори и вентилни отводи в ОРУ 400kV", актуализация на част вторична комутация и авторски надзор по времена строителството

НЕК ЕАД,
П "МВН",
ЕПР "Варна"

п/ст ТЕЦ "Варна", п/ст "Варна Север"
1. Проектиране за преустройство на СН 220V=
2. Проектиране на полета "Мерене" в ОРУ 110кV

Девен АД,
Солвей Соди,
Девня България

ТЕЦ "Девен" - Проектиране за рехабилитация на уредба 20/6kV; Проектиране част "Релейна защита и автоматизация"

АЕЦ "Козлодуй"
Й. Костадинов

АЕЦ "Козлодуй" ЕАД - Проектиране, доставка и подмяна на въводни прекъсвачи в секции 0,4kV

“Шнайдер Електрик” България
Н. Близнаков

„Летище София” - Изработка на електрически табла Н.Н.,
тип PRISMAP

ВА ТЕХ Елин ЕБГ ГмбХ и Ко, клон София
Енерго Про, България АД

Каскада "Санданска Бистрица" - Рехабилитация

“Шнайдер Електрик” България

ТЕЦ „Русе” - Изработка на електрически табла 0,4кV,
тип PRISMAP

НЕК ЕАД
клон ВЕЦ Група "Родопи"

ВЕЦ "Пещера" - ХГ5 доставка, монтаж, демонтаж и наладка на първична и вторична комутация

НЕК ЕАД
П "МВН", ЕПР Горна Оряховица

п/ст "Горна Оряховица" - изготвяне на работен проект за изграждане на ДЗШ

НЕК ЕАД
П "МВН" - София

п/ст "Бургас" и п/ст "Металургична" - изготвяне на работен проект за въвеждане на УРОП за присъединенията в ОРУ 400kV

НЕК ЕАД
П "МВН" ЕПР Хасково

ТЕЦ "Марица 3", Димитровград - изготвяне на работен проект за монтаж на комплексна система за ДЗШ - ОРУ 110kV

НЕК ЕАД, София
П "МВН", ЕПР “Плевен”

п/ст "Кнежа" - изготвяне на работен проект за секциониране на шинната система 110kV

НЕК ЕАД Клон ВЕЦ Група "Родопи"
П. Пановски

ВЕЦ "Кричим" - "Изработка, доставка, монтаж, наладка и пускане в експлоатация на табла вторична кому-тация в ОРУ - 110kV, ЗРУ - 20kV, ЗРУ - 10,5kV, командна зала и КИП и А; Общо проектиране - стиковка на отделните проекти; Компановка и окомплектоване на килии ЗРУ - 20kV, ЗРУ - 10,5kV"

НЕК ЕАД
П "Трафо-електроинвест"

ТЕЦ „Марица Изток 2” ОРУ 400 kV - инженеринг на табла за уредба СН прав ток в командна зала

НЕК ЕАД
клон ВЕЦ Група "Родопи"

ВЕЦ "Алеко" и ВЕЦ "Девин" - изготвяне на работен проект за части "Първична" и "Вторична" за подмяна на мощностни прекъсвачи и измери-телни трансформатори ОРУ 110kV

Телеконтрол ООД

"Мини Марица Изток" - телемехани-зиране на п/ст "Г. Михайлов",
п/ст "2Б", п/ст "3ти март", п/ст "Запад", п/ст "Изгрев", п/ст"Южна",
п/ст "Гледачево", " п/ст "Гипсово",
п/ст 1", "7" ,"8", п/ст "ЦРБ"

Сименс ЕООД, България
ул. "Кукуш" №2

П/ст "Пловдив Юг" 400/220/20kV - Реконструкция и разширение - изготвяне на работни проекти за части "Строително конструктивна", "Първична комутация" и "Вторична комутация", „Изграждане на заземителна и мълниезащитна инсталация в ОРУ 400kV и 31,5 kV”, изработка на табла, ПНР

„Консорциум Елмонтажи” ООД
гр. Търговище, кв. Разбойна

п/ст "Червен бряг" - Работен проект за изграждане на заземителна и мълниезащитна инсталация в ОРУ 110kV и ЗРУ 20 kV и авторски надзор по време на строителството

НЕК ЕАД, София
П "МВН"
ЕПР “Горна Оряховица”

п/ст "Габрово" - изготвяне на работен проект за районно осветление и осветление на ОРУ 110kV

АЕЦ "Козлодуй" ЕАД

АЕЦ "Козлодуй" ЕАД - "Изготвяне на работни проекти за подмяна на измервателни трансформатори в
ОРУ - 110, 220, 400kV в цех ОРУ и цех БПС

НЕК ЕАД
П "МВН", ЕПР Хасково

п/ст „Маджарово” - "Изготвяне на работен проект - реконструкция на ЗРУ 20kV "

НЕК ЕАД
П "МВН"

п/ст „Славяни” - Работен проект за реконструкцияна 110/20kV - монтаж АБ 220V и подмяна на съществуващите релейни защити”

Сименс ЕООД, България

П/ст "Бяла" 110/20kV- изготвяне на работни проекти за части "Строително конструктивна", "Първична комутация", "Вторична комутация" и „Изграждане на заземителна и мълниезащитна инсталация”

АВВ България ЕООД

П/ст "Търговище Запад" 110/20kV - изграждане на подстанция за електрозахранване на заводите за стъкло на "Тракия Глас България" ЕАД, гр. Търговище - изготвяне на работен проект за части "Архитектурна", "Строително конструктивна", "ВиК", "ОВ", „Първична комутация”, „Вторична комутация”, „Изграждане на заземителна и мълниезащитна инсталация”, изработка на табла, пусково -наладъчни работи, въвеждане в експлоатация

АВВ България ЕООД

П/ст "Калиакра" - изготвяне на проект за изграждане на ветроенергиен паркв района на село Българево

НЕК - ЕАД
П “Мрежи високо напрежение”
ЕПР Стара Загора

п/ст „ ОРУ ТЕЦ "Марица Изток 2" - Производство и доставка на 4 бр. оборудвани командни шкафа за полета
ШСП, Мерене І ШС, Мерене ІІ ШС, Мерене ОШС

НЕК - ЕАД, П “Трафоелектроинвест”

ТЕЦ „Варна” -Рехабилитация ОРУ 220kV - инженеринг

НЕК - ЕАД, П “Трафоелектро-инвест”

ТЕЦ „Бобов дол” -рехабилитация ОРУ 110 и 220kV, проектиране АС част на сграда - инженеринг

НЕК - ЕАД
П “Мрежи високо напрежение”
ЕПР Пловдив

п/ст „Златоград”, п/ст „Смолян”, п/ст „Северни Родопи”,
п/ст „Велинград” - Работни проекти за монтиране на цифрови релейни защити на ВЛ 110kV и на СТ 110/20kV

АВВ България ЕООД

п/ст "Траката" 110/20kV - Пусково - наладъчни работи уредба 110kV, КРУ 20kV, уредба СН

НЕК - ЕАД,
П “Мрежи високо напрежение”
ЕПР Варна

п/ст „Варна Запад” - Доставка на оборудвани командни шкафове за рехабилитация на ОРУ 110kV

АЕЦ "Козлодуй" ЕАД

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД - проектиране на нови масички и фундаменти за подмяна на измервателни трансформатори 400kV
в цех ОРУ

НЕК - ЕАД, П “Трафоелектро-инвест”

П/ст „ Горна Оряховица” – подмяна на съоръжения на 110kV; Рехабилитация ОРУ 220kV - инженеринг вторична комутация и КШП за изводи

НЕК ЕАД
клон ВЕЦ Група "Родопи"

ПАВЕЦ „Орфей” – инженеринг на втора акумулаторна батерия и разделяне захранването табла постоянен ток

НЕК - ЕАД, П “Трафоелектро-инвест”

П/ст „ТЕЦ Варна” – рехабилитация ОРУ 220kV, инженеринг на търговско мерене на електроенергия

НЕК - ЕАД, П “Трафоелектро-инвест”

П/ст „ Алеко” - рехабилитация ОРУ 220kV инженеринг -проектиране, изработване и доставка на командни шкафове

НЕК - ЕАД, П “Трафоелектро-инвест”

П/ст „ Столник” - рехабилитация ОРУ 220kV инженеринг -изготвяне проект вторична комутация и изработка на КШП за управление

НЕК - ЕАД, П “Трафоелектро-инвест”

П/ст „Тутракан - разширение на ОРУ 110kV - инженеринг- проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на вторична комутация за секциониране шинна с-ма 110kV и извод „Пеликан”

НЕК ЕАД

НЕК ЕАД - Разработване и представяне на идейни проекти, свързани с информационните, захранващи и измервателни вериги и устройства, разположени в електромерно табло. Различни варианти за отделните групирани случаи (типови проекти за електромерни табла)

НЕК - ЕАД, П “Трафоелектроин вест”

П/ст „Търговище Запад” – инженеринг – присъединяване на
ВЛ „Мълния”

НЕК - ЕАД, П “Трафоелектро
инвест”

НЕК ЕАД ЦУ – Реконструкция и рехабилитация на РУ 0,4kV в сградата на НЕК ЕАД - инженеринг

НЕК ЕАД
клон ВЕЦ Група "Родопи"

ВЕЦ „Пещера” - проектиране, изработка, доставка, монтажни работи и въвеждане в експлоатация на търговско и контролно мерене в килии СН 20kV и 10,5kV

НЕК - ЕАД, П “Трафоелектро
инвест”

п/ст „Варна” 750kV - ОРУ 400kV, извод „Отечество” - вторична комутация - инженеринг

НЕК - ЕАД, П “Трафоелектро-
инвест”

п/ст „Варна” 750kV - ОРУ 400kV - окомплектоване с КШП и окабеляване на колона V - инженеринг

НЕК ЕАД

Проектиране, изработка, инженеринг, монтаж и наладка на шкафове и табла с релейни защити за 23 броя обекти 220kV и 400kV" - ЛОТ 1 - “ЮГ”, ЛОТ 3 - “СЕВЕР”

НЕК - ЕАД, П “Трафоелектро
инвест”

п/ст „Варна” – рехабилитация ОРУ 400kV и нова ОРУ 220kV - инженеринг на САУП разширение с 2бр. локални контролери за сигнализация и управление

НЕК ЕАД

ВЕЦ „Студен кладенец” – общо проектиране, изграждане и наладка на уредби средно напрежение, изработка, доставка, монтаж, окабеляване, наладка и въвеждане в експлоатация на табла вторична комутация на ХГ-1, ХГ-2, ХГ-3 и ХГ-4

НЕК ЕАД

ВЕЦ „Ивайловград” – общо проектиране, изграждане и наладка на уредби средно напрежение, изработка, доставка, монтаж, окабеляване, наладка и въвеждане в експлоатация на табла вторична комутация на ХГ-1, ХГ-2 и ХГ-3

НЕК ЕАД

ВЕЦ „Кърджали” – общо проектиране, изграждане и наладка на уредби средно напрежение, изработка, доставка, монтаж, окабеляване, наладка и въвеждане в експлоатация на табла вторична комутация на ХГ-1, ХГ-2, ХГ-3 и ХГ-4

Топлофикация Плевен

Топлофикация Плевен - присъединяване на ОРУ 110/11,5/6,3kV, собственост на „Топлофикация Плевен”, към преносната мрежа - проектиране част „Телемеханизация и телеуправление”

*** Нашият сайт използва бисквитки. Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от цялостното и оптимално съдържание на сайта. ***

http://www.europarl.europa.eu/portal/bg/cookie-policy

РАЗБРАХ