header.jpg

ПЕРИОД 2000-2003 ГОДИНА

Име на възложителя

Наименование, местонахождение и тип на обектите и обхват на задача/проекта

ТЕЦ “София - Изток”

Аварийно - възстановителни работи - работни проекти, доставки, монтажни работи (вторична комутация) и ПНР за ГРУ 6kV, ТГ4, СН 0,4kV АВР 6kV и 0,4kV на ТЕЦ “София - Изток”

“Хидрострой” ЕАД

ТОВ от ПСПВ “Бистрица” - електpо и механични монтажни работи

АВВ България ЕООД

АЕЦ “Козлодуй”, ТЕЦ “Бобов дол”, ТEЦ “Варна” - Подмяна на генераторни защити - работни проекти

Топлофикация София" ЕАД

ОЦ “Земляне” - Ново кабелно трасе на въводи ОЦ I и ОЦII от п/ст “Димитър Димитров” до ОЦ “Земляне” - Работен проект и СМР

 

"Топлофикация София" ЕАД

ТЕЦ "София Изток" - Работен проект, монтажни работи и ПНР на устройство за синхронизация SINCHROTACT

Топлофикация София" ЕАД

ОЦ “Земляне” - Реконструкция на главна ел. схема на РУ 0,4kV - СМР

АВВ България ЕООД

ВЕЦ "Батак" - изготвяне на работен проект, асемблиране на релейната апаратура в шкафове, ПНР 

“Шнайдер Електрик” България

ТЕЦ “Марица Изток 2”, КРУ 6,3kV - Реконструкция на 50 броя КРУ - подмяна на прекъсвачи и релейни защити с апаратура, доставка на "Groupe Schneider" - работен проект, монтаж на вторична комутация, пусково - наладъчни работи

АЕЦ “Козлодуй” ЕАД

АЕЦ “Козлодуй” ЕАД - Подмяна на системи за контрол на вибрациите - 7ТГ, 8ТГ - СМР

АЕЦ “Козлодуй” ЕАД

АЕЦ “Козлодуй” ЕАД - Подмяна на системи за контрол на вибрациите - 5ТГ, 6ТГ - СМР

НЕК ЕАД Клон ВЕЦ Група "Родопи"

ВЕЦ "Батак" - Работни проекти за цялостна рехабилитация

АЕЦ “Козлодуй” ЕАД

АЕЦ “Козлодуй” ЕАД - Мълниезащита на въздушен ел.провод 6kV и мълниезащита на сгради и съоръжения на площадката наБПС - СМР

Топлофика-ционен район "Люлин"

ОЦ “Инжстрой” -Работен проект - СК и ел. част на ново електро захранване от трафопост до ново КТП и от КТП до РУ

НЕК ЕАД
ГУП "Трафоелектроинвест"

Подмяна на релейни защити в 27 обекта в мрежата 220kV - Изработване на работни проекти за монтиране и въвеждане в експлоатация

"Топлофикация София" ЕАД

ТЕЦ "София Изток" - Подмяна на релейни защити на двигатели 6kV на ВВ, ДВ и ПП на ЕК5 до ЕК7 - 13бр.

"Топлофикация София" ЕАД

ОЦ “Земляне” - Проверка и настройка на релейните защити в уредби 10kV и 6kV

АЕЦ “Козлодуй” ЕАД

АЕЦ “Козлодуй” ЕАД - Подмяна на кабел 3х185мм2 6kV от 4СРЗ до 5СРЗ

Топлофикация София" ЕАД

ОЦ “Люлин” - Проверка и настройка на релейните защити

“Шнайдер Електрик”, “АЕЦ Козлодуй”

АЕЦ “Козлодуй” ЕАД - Цялостен инженеринг на 1бр. КРУ 6kV

НЕК - ЕАД
П “Мрежи високо напрежение”

П/ст “Благоевград” - Монтаж на АДГС - СМР и ПНР

АЕЦ “Козлодуй” ЕАД

АЕЦ “Козлодуй” ЕАД - Ново ЩПТ в ЕКЗ 1 СМР и ПНР

АЛСТОМ Пауър България ЕООД

ВЕЦ "Алеко" - БГТ1(БГТ2, БГТ3) изготвяне на работен проект, асемблиране на релейната апаратура в шкафове, ПНР

"Шнайдер Елек-трик България

“Юнион Миниер Пирдоп Мед” - ГПП2 - Монтаж на прекъсвачи и разединители в уредба 110kV - работен проект, монтажни и ПН работи

"Шнайдер Елек-трик България

“Юнион Миниер Пирдоп Мед” - Силови кабели и КРУ 6kV - проектни, монтажни и ПН работи

НЕК ЕАД
ГУП "Трафоелектроинвест"

П/ст "Асеновград 1" - Изработка на метални конструкции, монтиране и опроводяване на 8 броя командни табла, 8 броя командни шкафове - ОРУ 110kV и 7 броя релейни табла

НЕК ЕАД ЕПР Бургас

П/ст "Карнобат" - Изработка на команден шкаф за ОРУ 220kV - извод "Камчия"

“Енемона М” - Козлодуй

АЕЦ "Козлодуй" ЕАД - Изработка на метални конструкции за табла за релейна апаратура, земетръсоустойчиви

"Електроимпекс" АД

Нигерия - 3 броя п/ст - Изработка на 25 броя метални конструкции за табла, монтиране и опроводяване на апаратура

НЕК ЕАД, София

ЕП 400 kV"Цънцарени 1 и 2", п/ст "София запад", п/ст "Благоевград", п/ст "Добруджа" - Изработване на работни проекти на Автоматики за прекратяване на асинхронен ход

НЕК ЕАД Клон ВЕЦ Група "Родопи"

ВЕЦ "Алеко" - Изработка на 7 броя метални конструкции за табла, монтиране и опроводяване на апаратура

НЕК ЕАД Клон ВЕЦ Група "Родопи"

ВЕЦ "Девин" - Работни проекти за цялостна рехабилитация (детайлна разработка)

НЕК ЕАД Клон ВЕЦ Група "Родопи"

ВЕЦ "Девин" - Изработване на метални конструкции и инженеринг на: - 9 бр. релейни табла и командни шкафове за 110kV, 20kV и 10,5kV
- 17 бр. табла за ЗРУ 10,5kV, КИП, Тр.

"Ел Контрол" ЕООД,
гр. Стара Загора, Н.

ТЕЦ "Марица Изток 3" - Изработване на метални конструкции и инженеринг на релейни табла и командни шкафове за ОРУ 400kV - 50бр., инженеринг на табла тип PRISMAза СН 0,4kV и 220VDC с апаратура на Шнайдер Електрик

"Електроенерго-проект" ООД,
ул. "Дж.Баучър"51

п/ст "Марица Изток" 400kV - Работен проект -въвеждане на уредба 400kV по схема прекъсвач и половина с последващите от това промени в уредби 220kV и 110kV

“Шнайдер Електрик” България

Изработване на 9 бр. двойни и 5 бр. единични трансформаторни табла с апаратура доставка от на Шнайдер Електрик

Монбат АД,
гр. Монтана

"Монбат" АД - Реконструкция на съществуващо КРУ 20 kV

НЕК - ЕАД
П “Мрежи високо напрежение”

ТЕЦ "Марица Изток 2",
ТЕЦ "Бобов дол", ТЕЦ "Варна" - Работни проекти за подмяна на прекъсвачи и разединители в ОРУ 220kV, части "Първична комутация" и "Вторична комутация"

НЕК - ЕАД

Телемеханизиране на 6 бр. енергийни обекти

НЕК ЕАД Клон ВЕЦ Група "Родопи"

ВЕЦ "Студен кладенец" - Работно проектиране, монтаж и пусково - наладъчни работи за подмяна на аварийна и технологична сигналицация на хидрогенератори ХГ1, ХГ2, ХГ3, ХГ4 и Централна сигнализация

ТЕЦ "Варна" ЕАД

ТЕЦ "Варна" - Проектиране, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на електрическа уредба 0,4kV във въгледробилен корпус

НЕК - ЕАД
П “Мрежи високо напрежение”

ТЕЦ "Марица Изток 2" - Производство и доставка на 2 бр. оборудвани командни шкафа за поле 10 и поле 15 - Уредба 220kV

НЕК - ЕАД
П “Мрежи високо напрежение”

п/ст "Алфатар" - Работен проект за изграждане на нова заземителна и мълниезащитна инсталация на ОРУ 110kV и ЗРУ 20 kV и авторски надзор по време на строителството

НЕК - ЕАД
П “Мрежи високо напрежение”

п/ст "Костинброд" - Работен проект за ремонт на заземителен контур

“Шнайдер Електрик България” ЕООД

Топлофикация Враца, ОЦ Младост
- изработване на метален контейнер за открит монтаж, вграждане и наладка на 5 бр. КРУ, тип SM6
- реконструкция на КРУ 6KV

НЕК - ЕАД

Работно проектиране, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за дистанционно отчитане на електромери на 32 енергийни обекта

НЕК ЕАД Клон ВЕЦ Група "Родопи"

ВЕЦ "Пещера", извод "Куманица" - Работен проект за съоръжаване на извод 220kV, организиране на ново търговско мерене

Топлофикация София АД

ОЦ "Земляне" - Проектиране, доставка, монтажни и пусково - наладъчни работи за внедряване на честотно управление на въздушните вентилатори на ВК2

НЕК ЕАД Клон ВЕЦ Група "Родопи"

ВЕЦ "Пещера",ВЕЦ "Девин", ВЕЦ "Тешел", ПАВЕЦ "Орфей", ВЕЦ "Кърджали", ВЕЦ "Кричим",
ВЕЦ "Батак" - Проектиране, доставка и монтаж на табла за управление на дренажна система

НЕК ЕАД
П "Трафоелектроинвест"

Възел 110kV, п/ст "Разград 3" - монтажни и пусково - наладъчни работи

Телеконтрол ООД

"Мини Марица Изток" - телемехани-зиране на п/ст "Трети март", п/ст "Боруй", п/ст "Верея", п/ст"4", "5", "6","9", п/ст "Гипсово", п/ст "Изток"

НЕК ЕАД Клон ВЕЦ Група "Родопи"

ВЕЦ "Алеко" - Проектиране и изграждане на мълниезащита на сградата на АК и района на ВЕЦ "Алеко"

НЕК ЕАД, "Язовири и каскади"

Язовир "Искър" - рехабилитация на електросъоръженията на преливните клапи на язовирната стена

*** Нашият сайт използва бисквитки. Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от цялостното и оптимално съдържание на сайта. ***

http://www.europarl.europa.eu/portal/bg/cookie-policy

РАЗБРАХ