header.jpg

Част от задачите, които разработваме или изпълняваме в момента

 

Име на Възложителя  Наименование, местонахождение и тип на обектите и обхват на задача/проекта
АББ Настройка тест, функционални проби а релейни защити
ЕСО ЕАД МЕР ШУМЕН Изработка и доставка на 12 бр. командни шкафа
ЕСО ЕАД МЕР СОФИЯ ГРАД Авариен ремонт на кабел 110kV на извод Горна баня, п/ст Красно село
ЕСО ЕАД МЕР ПЛОВДИВ Работен проект за реконструкция на ВЛ Болгар
ЕСО ЕАД МЕР СОФИЯ ГРАД Доставка на командни табла за п/ст Бухово
ЕСО ЕАД МЕР СОФИЯ ОБЛАСТ Доставка на командни и релейни шкафове, лицеви панели и монтажни плочи
ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА ЕАД Доставка и монтаж на 2 бр. мрежови анализатора към съществуваща енергийна система SCADA
ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС АД Монтаж на устройство за изкуствен звезден център на IV-та шинна система 6 нV в ГРУ-2
ГИГАСТРОЙ ООД Отопление, вентилация и климатизация, част „Електрическа“, част „Пожарна безопасност“, част „Пожароизвестителна система“, част „Система против проникване и видеоконтрол“ на административна сграда-дежурен пункт на подрайон електроразпределителен Каспичан, Енергосекция Горна Оряховица
ЕСО ЕАД СМР на нова КЛ 110 kV “Кипарис“ от п/ст Загорка до п/ст Траяна
СЕНТРАЛ ХИДРОЕЛЕКТРИК ДЬО БУЛГАРИ ЕООД Проектиране, доставка на материали и монтажни работи в апаратна камера и осветителна инсталация на ВЕЦ Кокаляне
ВАПТЕХ Доставка на релейни защити и RTU
АББ Ремонт КРУ 20kV на п/ст Ветроком

Прочети още: Настоящи задачи

ПЕРИОД 2008-2012 ГОДИНА

Име на Възложителя

Наименование, местонахождение и тип на обектите и обхват на задача/проекта 

Национална Електрическа

Компания ЕАД

 

Подмяна на релейни защити в уредби

400kV и 220kV

Проектиране и инженеринг:

1. "Алеко" 220/110/10,5kV

2. "Бургас" 400/110/31,5kV

3. „Ветрен” 400kV

4. ВЕЦ "Пещера" 220kV

5. ВЕЦ "Тешел" 220kV

6. "Девин" 220/110/10,5kV

7. "Карнобат" 220/110/10,5kV

8. "Марица изток" 220/110/10,5kV

9. ТЕЦ "МИ2" 400/220/110/38,5kV

10. ТЕЦ "МИ3" 400/220/31,5kV

11. "Пловдив Юг" 220/110/10,5kV

12. "Стара Загора" 220/110/10,5kV

13. "Узунджово” 220/110/10,5kV

14. "Чудомир" 220/110/10,5kV

15. "Твърдица" 220/110/10,5kV

16. „Столник” 400/220/110/31,5/10,5kV

17. “София Запад” 400/110/31,5kV

18. „Червена могила” 400/110/31,5kV

19. „Благоевград” 400/110/31,5kV

20. ПАВЕЦ „Чаира”

21. „Балкан” 220/110/10,5kV

22. „Горна Оряховица” 220/110/10,5kV

23. „Мадара” 220/110/10,5kV

24. „Мизия” 400/220/110/31,5/10,5kV

25. „Образцов чифлик” 220/110/10,5kV

26. „Плевен” 220/110/10,5kV

27. ТЕЦ „Варна” 220/110/35kV

28. „Царевец” 400/110/31,5kV

Национална Електрическа

Компания ЕАД

ВЕЦ Група "РОДОПИ"

1. Рехабилитация на ВЕЦ "Кърджали"

Прочети още: Изпълнени 2008-2012 ГОДИНА

ПЕРИОД 2004-2007 ГОДИНА

Име на Възложителя

Наименование, местонахождение и тип на обектите и обхват на задача/проекта

НЕК ЕАД Клон ВЕЦ Група "Родопи"
П. Пановски

ПАВЕЦ "Орфей" - Проектиране, изработка, доставка, монтаж, наладка и пускане в експлоатация на табла вторична комутация в ОРУ - 220kV, ЗРУ - 20kV, ЗРУ - 10,5kV, командна зала и КИП и А

"Топлофикация София" АД
ТР "Земляне"

Топлофикация София,
ТЦ "Земляне" - проектиране и реконструкция на пулт за управление и табло КИП със светлинна и звукова сигнализация

“Шнайдер Електрик” България

Порт Бургас - работен проект и преработка на надстройка
за кабелен вход за 2 бр.шкафа SM6 DM1-W, монтаж на надстройка НН 450мм за Sepam 1000+ и на релейна защита Sepam 1000+

Прочети още: Изпълнени 2004-2007 ГОДИНА

ПЕРИОД 2014-2016 ГОДИНА

Име на Възложителя Наименование, местонахождение и тип на обектите и обхват на задача/проекта
2016 г.
ИНТЕГРЕЙТИД МИКРО-ЕЛЕКТРОНИКС БЪЛГАРИЯ ЕООД СМР на обеки: Разширение на склад на ИМИ-1; Котелно помещение – ИМИ-1
ХЮНДАЙ ХЕВИ ИНДЪСТРИЗ Доставка на ел. оборудване
ДП НКЖИ Доставка на сигнали за контактната мрежа за нуждите на поделение „Електроразпределение“
АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Реконструкция и модернизация на ГРТ на хотелски комплекс Истър и Кабелна трасе за захранване на ГРТ на хотелски комплекс „Истър“
ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС АД Доставка на материали и оборудване, СМР в Генераторна разпределителна уредба (ГРУ)- Ретрофит на 2 бр. изводни килии в ГРУ и подмяна на захранващите кабели в п/ст 003 в производство „Азотно-кислородно“, инст. „ЦВК“
А ЦЕ СЕ КОНСУЛТИНГ ЕООД Вторична комутация, уредба 110 kV за п/ст Hootokoski
ЕСО ЕАД Монтаж на разединители за превключване на еднофазни трансформатори 400/110/36 kV
ETS Ltd, Albania Проектиране, монтаж, ПНР и доставка на ел. табла
ВАПТЕХ ЕООД СМР на оборудване за МВЕЦ Каядиби
СЕНТРАЛ ХИДРОЕЛЕКТРИК ДЬО БУЛГАРИ ЕООД Демонтажни работи в командна зала и ЗРУ 10,5 kV във ВЕЦ Кокаляне Демонтажни работи по ХГ 1 във ВЕЦ кокаляне
ТЕХЕНЕРГО ЕАД Доставка и монтаж на съоръжения на обект: Цех за за намаляване на размерите дезактивация на демонтираното оборудване – АЕЦ Козлодуй
СВИЛОЦЕЛ ЕАД Доставка и монтаж на кабелни скари и изтегляне на кабели от ново КРУ 6,3 kV на п/ст Свилоза до кабелна естакада
СОЛ България АД Изпълнение на монтажни и КИП работи, включително дейности по доставка на материали и осигуряване на специалисти за изграждането на Станция за пълнене на газ на територията на Агрополихим, Девня
ЕСО ЕАД Преустройство на ЗРУ в п/ст Курило
2015 г.
АУРУБИС БЪЛГАРИЯ АД Реконструкция на ОРУ 110kV
ХИДАК ЕООД Проектиране, изработване, доставка, монтаж, наладка и въвеждане в експлоатация на регулатори на обороти за хидрогенератор 2 и хидрогенератор 3 във ВЕЦ Тъжа
ЕСО ЕАД Изграждане на пожарогасителна инсталация в п/ст Добруджа
МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК ЕАД Доставка, монтаж и демонтаж на прекъсвачи, разединители и трансформатори
МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК ЕАД Изграждане на ЗРУ 1 и 2 секции на п/ст №5 в рудник Трояново-3
ЕСО ЕАД Изготвяне на работен проект за обект: Подмяна на портали в ОРУ 220 kV на п/ст ОРУ ТЕЦ Марица-Изток 2
ВЕТРОКОМ ЕООД Проектиране, доставка и монтаж на оборудване – първична и вторична комутация
ЛУКОЙЛ АД Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на електрозахранването за собствени нужди на ГПП-2
ИНТЕГРЕЙТИД МИКРО-ЕЛЕКТРОНИКС БЪЛГАРИЯ ЕООД Доставка и монтаж на КРУ
ШНАЙДЕР ЕЛЕКТРИК Реновиране на електроенергийни съорьжения и ел.енергийно оборудване високо и средно напрежение
ВАПТЕХ ЕООД П/ст Дебеда, Грузия - Монтаж, ПНР и пускане в експлоатация на ел. оборудване, изчисление и конфигурация на релейни защити
ЕСО ЕАД Реторфит на КРУ 20 kV в п/ст Речица
ИНФРА КОНСУЛТ ГРУП ООД Изготвяне на проектна документация за персичания на железопътната линия София-Пловдив в участъка от ж.п. гара Ихтиман до ж.п. гара Септември с инженерна инфраструктура по трасета на проекта: електропроводи и подземни комуникационни трасета
МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК ЕАД Доставка на табла НН за задвижващи станции
ЕСО ЕАД МЕР ПЛОВДИВ Ремонт полета 20 kV в п/ст „Ерма река“
СОЛВЕЙ СОДИ СМР – Присъединяване ОРУ 110 kV
ХЮНДАЙ Изработка на шкафове за АББ Египет
ЕЛКОМ ИМПЕКС ООД Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на апаратура за непрекъсваемо захранване на съоръжения за АСДУ
СИМЕНС ЕООД СМР – Рехабилитация с подмяна на улично осветление в община Твърдица
ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС АД Изграждане на ел.захранване на обекти, оставащи в експлоатация след ликвидация на производство „КиЛ”, „ПАНВ” и инст. „Х
2014 г.
ЕСО ЕАД МЕР ШУМЕН Шумен, бул. Плиска 1 Изработка и доставка на командни и релейни шкафове, лицеви панели и монтажни плочи за п/ст „Мадара”
ЧЕЗ Разпределение България АД София, ул. Цар Симеон №330 Изготвяне на проектна документация за присъединяване на нови потребители към електроразпределителната мрежа с реконструкция на съществуващи ТП и мержи НН на територията на гр. София и София област
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД Бургас ГПП-2 - Реконструкция на релейни защити 110 kV за силови трансформатори 110 kV и подмяна на вертикална част на шинната система към звездообразуващи трансформатори СТ 110/6 kV
Сентрал Хидроелектрик дьо Булгари ЕООД София, ул. Узунджовска № 1 ВЕЦ „Пасарел” - Преработка на релейни табла за генератор 1 и трансформатор 1; ремонт на кабелни канали в ОРУ 110 kV; доставка и монтаж на табла за осветление; ремонт на килии - генераторен прекъсвач, отклонение за генератор, възбудителен трансформатор и мерене; ремонт на кабелни пътища;
Сентрал Хидроелектрик дьо Булгари ЕООД София, ул. Узунджовска № 1 ВЕЦ Пасарел – Рехабилитация на ХГ 2
ЕЙ И ЕС ГЕО ЕНЕРДЖИ ООД
София, бул. Черни връх №32А
Инсталиране на дублираща система за управление на вятърен парк „Свети Никола”, гр. Каварна в ТЕЦ ЕЙ и ЕС Гълъбово
„П и М Консултинг” АД Видин, ул. Босилек № 55А Изработка и доставка на табла с честотно регулиране
МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК ЕАД
Раднево
п/ст 6 в рудник „Трояново-3” - Направа на вторична комутация на страна 110 kV на силови трансформатори Т2, Т3, Т4
АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД
Козлодуй
Модернизация на секции 6 kV в БПС - АВР – монтажни и пусково – наладъчни работи
ЕМУ АД
Търговище, кв. Разбойна
Подстанция „Добруджа” 400/220/110/31,5/10,5 kV – Реконструкция на ОРУ 110 kV - Изработка, доставка и монтаж на командни и релейни табла, електромерни шкафове и разпределителни табла за собствени нужди постоянен и променлив ток, контролни и силови кабели ниско напрежение
AES GEO ENERGY OOD Каварна, ул. Добротица 28, офис 4 тел. 0570 / 87 912 Профилактика на п/ст „Свети Никола” 110/33kV
SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY GmbH 86157 Augsburgq Germany, Eberlessttrase 27 TAP-OFF Tamarugal, Чили - Проектиране вторична комутация; доставка на оборудване и изработка и доставка на контейнер
СОЛ България ЕАД,
гр. София 1510, ул."Владайска река" №12;
Варна Грийн Енерджи (ВГЕ)
Доставка на КРУ за Инсталация за сепариране на въздух в гр. Девня
Siemens d.d., Heinzelova 70a, 10000 Zagreb, Croatia Подстанция „ТЕЦ Свилоза” - Доставка и монтаж на шинна система

Прочети още: Изпълнени задачи 2014-2016 ГОДИНА

ПЕРИОД 1992-1995 ГОДИНА

Име на възложителя

Наименование, местонахождение и тип на обектите и обхват на задача/проекта

“Кремиковци” АД Подстанция ГПП1 - проектиране, монтаж и наладка на оборудване със самостоятелни релейни защити на изводи 110 kV “Богров-Изток” и “Богров-Запад”
НЕК ЕАД
ГУП "Трафоелектроинвест"
Възлова станция “Ветрен” 400 kV - инженеринг на шкафове за релейна защита на изводи 400 kV; ДЗО и УРОП; проектиране, монтаж, наладка, въвеждане в експлоатация и изготвяне на екзекутивна документация на вторичната комутация на уредбата
НЕК АД
ГУП "Трафоелектроинвест"
Подстанция “Мизия” - уредба 400kV - работен проект за резервна релейна защита на изводи 400kV; основна защита на автотрансформатор 400/220/110кV; ДЗШ и УРОП; регистратори на аварийни състояния
НЕК ЕД клон "Електроснабдяване" гр. Пазарджик Монтажни и пусково-наладъчни работи и изготвяне на екзекутивна документация - АСДУ в седем подстанции 110/20 kV към РДП - Пазарджик
“Кремиковци” АД

ТЕЦ “Кремиковци” - пригаждане на шиносъединителния прекъсвач за работа и като обходен - проектиране, монтаж и наладка

Прочети още: Изпълнени 1992-1999 ГОДИНА

*** Нашият сайт използва бисквитки. Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от цялостното и оптимално съдържание на сайта. ***

http://www.europarl.europa.eu/portal/bg/cookie-policy

РАЗБРАХ