header.jpg

За нас

Фирма "ЕЛ - ТЕСТ" е създадена през 1992 година и е специализирана в областта на електроенергетиката. Извършва инженерингова дейност за изграждане, ремонт и рехабилитация на електрически инсталации, електрически уредби ниско, средно и високо напрежение, релейна защита и автоматика.

Фирмата е разработила и прилага на практика система за управление на качеството, чрез която се проследяват и контролират етапите на проектантската и производствената дейности. Тази система е одобрена от BVQI и сертифицирана по стандарт ISO 9001:2008 и др (виж края на страницата).

Към фирмата е създаден и работи акредитиран от БСА "Орган за контрол от вид С" за електротехнически и високоволтови измервания.

Фирмата притежава собствен сграден фонд, машини, съоръжения, оборудване и транспортни средства. Ръководителите на проектантските и производствените групи са високо квалифицирани специалисти с дългогодишен практически опит. В колектива са включени и млади специалисти, завършили висше образование, които усвояват особеностите на професиите си от по - опитните си колеги. Общият брой на сътрудниците е 84 човека, работещи по трудови договори в следните звена:

1. Проектантски отдел - разработва:

- работни и инженерингови проекти за електрически уредби - от 0,4kV до 750kV, реконструкции и модернизации на електрически уредби, електроинсталации на сгради, резервно захранване чрез дизелгенераторни системи, електрообзавеждане на промишлени предприятия. Тези проекти съдържат:

  • еднолинейни схеми, разрези, погледи и детайли за изпълнение на ОРУ, ЗРУ и КРУ, заземителни и мълниезащитни инсталации, изчисление на заземителни и мълниеотводни инсталации, изчисления на захранващи кабели, избор на съоръжения и оборудване;
  • разгънати и монтажни схеми на електрически уредби, оборудвани със съществуваща или съвременна комутационна апаратура и релейна защита;
  • оразмеряване на осветителни инсталации и светотехнически изчисления;
  • подробни технически спецификации, количествени сметки, обяснителни записки;

- екзекутивна документация - за всички обекти, изпълнени от фирмата;

- тръжни документи и оферти - възможни вариантни решения на специфични технически проблеми за всеки конкретен обект, техническа обосновка, количествено-стойностна сметка;

- консултантска дейност - благодарение на висококвалифицираните опитни специалисти, служители във фирмата, се извършва консултантска дейност по нестандартни и специфични технически проблеми.

Отделът разполага със съвременна технология и техника - персонални компютри от най-висок клас, лазерни принтери, висококачествена копирна техника. Част от проектите, разработвани от фирмата, се изготвят на два езика - български и английски и се съгласуват с чуждестранните фирми - доставчици на апаратурата.

Отделът притежава богата библиотека с техническа документация и широка база за изготвяне на различни части от проектите - първична комутация, вторична комутация, електрически инсталации, автоматизация и други.

2. Отдел "Автоматизация" - отделът разработва работни проекти за телемеханизиране на електрически уредби - управление, измерване и сигнализация от диспечерски център. Към този отдел работи монтажна бригада и пусково - наладъчна група, които извършват внедряването на разработките.

3. Отдел “Монтаж” - извършва:

- Производство, асемблиране и окомплектоване на шкафове за управление и контрол на електрически уредби, релейни и командни табла, табла за сигнализация, силови табла, главни разпределителни табла, етажни и апартаментни табла. Фирмата произвежда метални табла и шкафове съгласно изискванията на възложителя. Шкафовете за монтаж на открито имат степен на защита СР 54.

- Монтаж на електрически съоръжения и табла на място.

- Полагане и подсъединяване на кабели - силови и контролни, монтиране на кабелни глави, муфи, накрайници, подсъединяване на плътни и многожични жила, ошиноване.

- Извършване на структурно окабеляване – полагане и подсъединяване на кабели, монтиране на накрайници, аранжиране на комуникационни шкафове.

- Монтаж на осветителни, силови, телефонни, пожароизвестителни и сигналноохранителни инсталации; осветителни тела; разклонителни кутии; ключове; контакти.

- Монтаж на системи за аварийно електрозахранване - дизелгенератори, UPS, акумулаторни батерии, токоизправители, инвертори.

- Направа на специфични метални конструкции, заземителни контури, мълниеотводни инсталации.

- Извършване на специфични електрозаваръчни работи.

- Извършване на фини довършителни работи.

4. Отдел "Орган за контрол от вид С" - акредитиран отдел, притежаващ собствена екипировка - устройства за изпитване и измерване.

Извършва:

- Контрол на електрически уредби и съоръжения до и над 1000V:

Съпротивление на защитни заземителни уредби; Съпротивление на изолация; Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби; Електрическа якост на изолацията чрез повишено постоянно или променливо напрежение на машини и съоръжения до 20 kV; Преходно съпротивление в контактна система

- Контрол на електрически уредби и съоръжения до 1000V:

Импеданс на контура „фаза-защитен проводник"; Защитни прекъсвачи за токове с нулева последователност: време за изключване; допирно напрежение и ток на задействане;

- Контрол на електрозащитни средства:

изолиращи щанги (манипулационни, измервателни, за преносими заземители); изолиращи клещи; указатели за напрежение; токоизмервателни клещи; диелектрични ръкавици, боти, ботуши и галоши; диелектрични килимчета и пътеки

- Кабелни електропроводни линии до 20 kV

Съпротивление на изолацията; Електрическа якост на изолацията чрез повишено постоянно или променливо напрежение

- Кондензаторни уредби до и над 1000V

Стойност на тока и равномерност на натоварване на отделните фази; Отсъствие на корпусно съединение; Повишено променливо напрежение с промишлена честота

- Трансформатори за напрежение до 35 kV включително

Съпротивление на изолация; Изолация чрез повишено променливо напрежение с промишлена честота; Активно съпротивление на намотките; Пробивно напрежение на трансформаторно масло; Коефициент на трансформация; Групи на свързване на трифазни трансформатори и полярност на изводите на еднофазни трансформатори;

- Устройства на релейните защити, електро автоматика,телемеханика и вторични вериги

Съпротивление на изолация; Проверка на настройките на релейните защити (постоянен или променлив ток на заработване и възвръщане, постоянно или променливо напрежение на заработване и възвръщане, време на заработване, импеданс на заработването и възвръщането); Изпробване действието на устройствата (правилно, неправилно действие или отказ на устройствата; Активно съпротивление;

-Електрически двигатели за постоянен и променлив ток

Съпротивление на изолация; Изолация чрез повишено напрежение с промишлена честота на машини и съоръжения до 20 kV; Активно съпротивление на намотките (статорни и роторни); Ток и загуби на празен ход на двигателя

-Силови и измервателни трансформатори до 400кV

Капацитет и Коефициент на диелектрични загуби tg δ (delta)?

-Оптични кабели, оптични кабелни линии, мрежи и системи

Внесено затихване от нееднородности по изградено оптично трасе; Общо затихване /оптична мощност/; Загуби от обратно отражение; Дължина на оптичното трасе

Органът за контрол към ЕЛ-ТЕСТ ЕООД притежава сертификат за акредитация по БДС EN ISO /IEC 17020:2012.

 

 Фирма “ЕЛ - ТЕСТ” притежава:

- сертификат по ISO 9001:2008.

- сертификат по ISO 14001:2004.

 - сертификат по OHSAS 18001:2007. 

- сертификат за регистрирана търговска марка

- сертификат за производство на електрически табла (СПТ) от Шнайдер Електрик България;

Основни партньори на фирма “ЕЛ - ТЕСТ” са:

- ABB

- SIEMENS

- SCHNEIDER ELECTRIC

Фирма “Ел - Тест” е сертифициран производител на електрически табла (СПТ) от Шнайдер Електрик България.

Мото: “Всички могат, но ние правим!”

El-Test Logo

*** Нашият сайт използва бисквитки. Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от цялостното и оптимално съдържание на сайта. ***

http://www.europarl.europa.eu/portal/bg/cookie-policy

РАЗБРАХ